Библиотечно Информационен Център при ТУ - София се присъедини към DSpace

БИЦ (Библиотечно Информационен Център) при ТУ - София се присъедини към DSpace платформата на Национална академична библиотечно-информационна система на България, т.е. има свой научен електронен репозиториум със съгласието на ръководството. 

Във връзка с този хубав факт след приемане на правилник за публикуването в репозиториума всеки преподавател, докторант или служител, който има електронен материал, с индивидуални или колективни авторски права може да ни го предостави за он-лайн публикация в репозиториума. 

Достъп до Репозиториума има на http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/29588 или през дясната лента на Електронния каталог на БИЦ от сайта на ТУ.

 

Календар